ANG KALAGAYAN NG KABABAIHAN SA IBAT IBANG BAHAGI NG ASYA

 ANG KALAGAYAN NG KABABAIHAN SA IBAT IBANG BAHAGI NG ASYA


       dote o dowry                                           Sa CHINA at INDIA
~> hindi pinahahalagahan ang anak na babae dahil siya ang nagbibigay ng dote o dowry kapag ikinasal.
~>namayani sa lipunang tradisyunal ng china at india ang penomeno na tinatawag  na female infanticide o ang sadyang pagkitil sa buhay ng mga sanggol na babae.
Sa CHINA
                       -    ang pagiging baog ng babae ay maaaring dahilan ng deborsyo.
                                                                            
 Sa INDIA
~>naging kaugalian noon ang pagsama ng babaing asawa sa funeral pyre ng kanyang asawa bilang pagpapakita ng pagmamahal niya rito.


        CHINA , JAPAN , AT INDIA 
~> Bilang dalaga ,ang babae ay sumusunod sa kagustuhan  ng kanyang ama, bilang may asawa ng kanyang asawang lalaki at bilang balo, ng kanyang panganay  na anak na lalaki.  
 SA KANLURANG ASYA
                                     
                                                               PURDAH
~>ang babae ay itinatago sa mata publiko sa pamamagitan ng damit na magtatakip sa katawan , mukha at buhok ng babae . Ang tawag rito ay Purdah , kung ikaw ay isa- Islam na nasa mababang posisyon. SA PILIPINAS

SI MALAKAS AT SI MAGANDA
~>Si Malakas at Maganda ayon sa kwentong unang tao sa Pilipinas sila raw ang unang lalaki at babae sa Pilipinas na sabay na lumabas sa buho ng kawayan.